Tụ Điện Âm Thanh 3.0 Farad Hiển Thị Điện Áp

1.180.000